ВЗАЄМОДІЯ БАТЬКІВ ТА ВЧИТЕЛІВ НА ШЛЯХУ ФОРМУВАННЯ В ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ ГОТОВНОСТІ ДО ЖИТТЯ В СОЦІУМІ

Гуменюк А.В.

методист ресурсного центру підтримки інклюзивної освіти
Комунальний заклад «Житомирський обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти» Житомирської обласної ради
м. Житомир, Україна
antoninag207@gmail.com

Наукові погляди сьогодення базуються на переконанні, що батьки є першими та головними вчителями дитини. Тому соціальна підтримка таких сімей – це вирішення цілого комплексу проблем, пов’язаних з допомогою дитині: лікування, освіта, соціальна адаптація та інтеграція в суспільство. У процесі взаємодії школи та сім’ї дуже важливо враховувати інтереси, пріоритети та проблеми сімей. Батькам дітей, які мають особливі освітні потреби, необхідно тісно співпрацювати з педагогами та бути їхніми партнерами у розробці й реалізації навчальних планів.

Основним завданням інклюзивної освіти є створення всіх необхідних умов для розвитку особливої дитини в освітньому середовищі. Цим займаються адміністрація навчального закладу, психологи, соціальні педагоги, вчителі, вихователі, сурдопедагоги та інші фахівці. Але одна справа — прийняти дитину з особливими освітніми потребами до школи, і зовсім інша — знайти взаєморозуміння з нею та її батьками (опікунами). Саме тому в процесі розвитку інклюзивної освіти особливе місце займає тісна взаємодія між школою та родиною, котрі як партнери мають спільну мету – допомогти дитині соціалізуватися в освітньому середовищі [1, с. 10].

Проблема роботи з дітьми та батьками, які виховують дітей з особливими освітніми потребами, знаходиться в центрі уваги багатьох зарубіжних і вітчизняних науковців: В. Андрущенка, М. Ярмаченка, Е. Андрєєвої, В. Бондаря, Т. Ілляшенко, А. Колупаєвої, Н. Сабат, Є. Ярської-Смирнової, О. Акімової та зумовлює необхідність її практичного спрямування. Наприклад, І. Іванова, Л. Борщевська та Л. Зіброва вказували на те, що сім’я є основним середовищем формування людини, але вона не повинна бути єдиним агентом впливу, оскільки особлива дитина потребує спілкування з іншими членами суспільства і не повинна замикатися в домашньому оточенні.

Навчальний заклад організовує інформаційні заходи щодо підтримки родини, консультації осіб, які піклуються про дитину: батьків/опікунів, вчителів, асистентів вчителів та інших. Як з дітьми, так і з батьками робота може бути індивідуальною або груповою [4, с. 5].

Основною метою взаємодії з батьками/опікунами є:

 • Створення тісного контакту батьків зі педагогами як ресурсу, шляхом надання постійної допомоги в розв’язанні проблемних питань, пов’язаних з вихованням дитини.
 • Участь батьків в громадській діяльності у межах навчального закладу.
 • Підготовка батьків як учасників змін в соціумі.

З урахуванням цілей та кінцевих результатів робота з батьками або опікунами проводиться в наступних формах:

 • загальні засідання по інформуванню;
 • батьківські навчальні семінари, тренінги про завдання та зобов’язання батьків в процесі виховання та навчання дітей;
 • індивідуальне та групове консультування [3, с. 83].

Засідання по інформуванню організовуються, зазвичай, на початковому етапі спілкування, але можуть проводитися і частіше, враховуючи специфіку заходів конкретного навчального закладу.

Навчання батьків проводиться шляхом організації, з певною періодичністю (встановленою в співвідношенні з потребами) необхідних інформаційних та навчаючих заходів, орієнтованих на розвиток батьківських компетенцій, формуванню стосунків, що відповідають їх соціальній ролі, корекцію/розвиток поведінки та навичок батьківства.

Адміністрація навчальних закладів спільно з адміністрацією інклюзивно-ресурсних центрів має подбати про те, щоб заходи по батьківському навчанню не були випадковими, а мали систематизований характер, по встановленому графіку, який буде відомий всім учасникам освітнього процесу та стали значущою частиною діяльності школи [1, с. 13].

Забезпечити тривалий зв’язок з батьками можна шляхом безпосереднього залучення їх як волонтерів у різноманітні заходи, що проводяться у навчальному закладі. Батьки можуть брати участь в:

 • практична діяльність з дитиною разом з фахівцями (ігри, виховні заходи, екскурсії тощо);
 • створення та адаптація дидактичних матеріалів;
 • ремонтні роботи та ін.

В інклюзивному освітньому середовищі батьки дітей з особливими освітніми потребами відіграють важливу роль в процесі створення індивідуальної програми розвитку (ІПР), яка проявляється, головним чином, в наданні інформації про дитину, її родину, наданні необхідної допомоги для забезпечення прогресивного розвитку дитини [2, с. 199].

Батьки також:

 • надають важливу інформацію, котра допоможе створити та максимально успішно реалізувати індивідуальну програму розвитку дитини (наприклад, підготування тем, стиль та спосіб навчання вдома, навички та здібності, які учень демонструє вдома, в незнайомому оточенні, його улюблені заняття, а також те, що не подобається, його можливі реакції на різноманітні ситуації та ін.);
 • консолідують та забезпечують безперервність навчального процесу, розпочатого педагогічним персоналом навчального закладу, надаючи дитині вдома можливість для розвитку та застосування на практиці компетенцій, сформованих під час навчального процесу;
 • надання зворотної інформації щодо перенесення дитиною сформованих навичок в побутові домашні ситуації;
 • підтримує відкритий діалог з навчальним закладом.

Очевидним є те, що участь батьків в процесі написання ІПР потребує зусиль з обох сторін: важко уявити, що всі батьки дітей з ООП будуть з задоволенням брати участь у цьому процесі. Це в компетенції вчителя, класного керівника, вчителів, психолога, всього навчального закладу підтримати батьків в цій справі. В якості пропозицій для підтримки (підбадьорювання) для участі батьків можна запропонувати наступні форми співпраці:

 • відкрите регулярне спілкування з батьками та дитиною;
 • використання в спілкуванні зрозумілої (простої) мови;
 • надання можливості самостійно вирішувати, в якій мірі вони можуть долучитися до процесу ІПР;
 • інформування (телефон, письмові повідомлення (записки), інші методи) про засідання групи ІПР та проблемні питання, які будуть обговорюватися;
 • підтримка та підбадьорювання батьків для формулювання та отримання коментарів, особистої думки, відношення в процесі створення ІПР;
 • консультування;
 • надання, за необхідності, роз’яснювального коментаря (пояснень) для кращого розуміння очікувань школи від батьків [3, с. 204].

Виходячи зі специфіки сімей, де є діти з ООП, слід зазначити, чим більш залученні батьки в інклюзію, тим більша ймовірність досягнення бажаних результатів у дітей [4, с. 8].

Таким чином, співпраця з батьками являється ключовим елементом в створенні середовища, де діти почуватимуться щасливими та захищеними, відчуватимуть підтримку родини та зможуть максимально розвивати свій потенціал. В цьому середовищі фахівці та батьки мають співпрацювати задля надання найкращої допомоги дитині в навчанні.

 

Література

 1. Організаційно-методичні засади діяльності інклюзивно-ресурсних центрів: навчально-методичний посібник / За заг. ред. М.А. Порошенко та ін. Київ : 2018. 252 с.
 2. Инклюзивное образование : Методическое пособие для непрерывного обучения дидактических кадров, работающих в области инклюзивного образования детей / Галина Булат, Родика Соловей, Вера Балан [и др.] ; коорд.: Домника Гыну; Проект «Интеграция детей с ограниченными возможностями в общеобразовательные школы», Fоndul de Investiţii Sociale din Moldova, LUMОS (Protecting Children. Providing Solutions). Кишинев : Б. и.. Часть 1. 2016. 168 p.
 3. Инклюзивное образование: Учебное пособие / Балан Вера, Бортэ Лилиана, Ботнарь Валентина; корд.: Велишко Надежда; М-во образования, культуры и исследований Респ. Молдова. Кишинеу: Б. и., 2017 (Tipogr. “Bons Offices”). 308 p.: fig., tab.
 4. Колупаєва А.А. Інклюзивне навчання: вибір батьків / А.А.Колупаєва, Л.М.Наконечна. Харків: Вид-во «Ранок», ВГ «Кенгуру», 2018. 56с. (Інклюзивне навчання за нозологіями).

 

Відповідальність за зміст, унікальність статті та достовірність посилань несуть автори.

2 коментарів в “ВЗАЄМОДІЯ БАТЬКІВ ТА ВЧИТЕЛІВ НА ШЛЯХУ ФОРМУВАННЯ В ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ ГОТОВНОСТІ ДО ЖИТТЯ В СОЦІУМІ

 1. Тільки злагоджена співпраця адміністрації закладу з батьками дасть результат у навчанні та розвитку дітей з особливими освітніми потребами.

 2. У кожній сім’ї, яка має дитину з особливими потребами, існують свої особливості, свій психологічний клімат, який так чи інакше впливає на дитину, або сприяє її реабілітації, або, навпаки, гальмує її

Залишити відповідь