ПРОЕКТНІ ТЕХНОЛОГІЇ В УПРАВЛІННІ ОСВІТНІМ ЗАКЛАДОМ

УДК   371.113

Адамович І. В.

кандидат педагогічних наук,
старший викладач кафедри педагогіки й андрагогіки
Комунальний заклад «Житомирський обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти»
м. Житомир, Україна

Кулініч О.М.

директор
Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 36
імені Я. Домбровського
м. Житомир, Україна

 

Ефективність управління і результативність педагогічної діяльності взаємопов’язані, що визначає імідж закладу освіти, його презентабельність, і у світлі НУШ − затребуваність. Для сталого функціонування освітнього закладу важливо керований супровід функціонально-освітнього середовища закладу освіти. У Концептуальних засадах реформування середньої школи «Нова українська школа» вказується, що «таке середовище буде організовано в Новій українській школі. У Новій школі зросте частка проектної, командної, групової діяльності у педагогічному процесі. Відповідно буде урізноманітнено варіанти організації навчального простору в класі…Організація нового освітнього середовища потребує широкого використання нових ІТ-технологій» [5, с. 28].Науковцями О. І. Виговською, А. Бакурадзе, С. О. Сисоєвою, О. Мармазою [7] та ін. окреслено місце, цілі та призначення керівника освітнього закладу у цілісному освітньому процесі. Науково-дослідну та проективну теми піднімали науковці Лаврентьєва Г. П., Шишкіна М. П. [6], Киричук В.О.[2] та ін. Для спрощення доступу керівника та функціональних служб освітнього закладу до нормативної бази, даних працівників та учнів застосовується функціональне програмне забезпечення, наприклад, виробничо-інформаційна  система (ІВС) «Освіта», система «Дидакт». Міністерством освіти і науки ліцензовано діагностико-проектуючі  комплекси «Універсал» та «Персонал». «Успіх проектів залежить від управління проектами, а саме: планування проектів; контролю і моніторингу реалізації проектів; кількісного і якісного управління проектами; управління ризиками тощо» [2, с.9].

Школа не живе сама по собі, обмежена своїми внутрішніми рамками, а органічно змушена згенерувати у нові якості. Проведемо аналогію: створення цифрової фотокамери, одним удосконаленням плівки її не отримати. Винахідники цифрової фотокамери ставили собі завдання отримати високоякісне фото – отримати кінцевий результат. Тут вони стикнулись із проблемою – можливості фотоплівки вичерпано, потрібно докорінно змінювати погляд – переформулювати кінцеву ціль. Так і було винайдено цифрову фотокамеру» [10].  Для принципової зміни у освітньому процесі є потреба у формулюванні кінцевої цілі, визначенні стратегії функціонування освітнього закладу, а відповідно, і його управління.

Метод проектів дозволяє реалізувати  визначені завдання через:

 • реалізацію проблемного методу, коли освітній заклад ставить завдання підвищення якості його функціонування, окреслюючи очікувані результати навчання та вихідні умови, а також визначаючи етапи цього процесу: проміжні завдання, шляхи їх розв’язання, діяльність, аналіз, порівняння та відповідну корекцію;
 • створення умов, які б сприяли творчому розвитку та самореалізації особистості, що передбачено Концепцією реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, у світлі нових змін одним із пріоритетних напрямів визначено створення «сучасного освітнього середовища закладу освіти, яке забезпечить необхідні умови, засоби і технології для навчання учнів, вчителів і батьків» [4, с. 3];
 • розвиток критичного мислення (дидактична та методична робота, робота з батьківським комітетом, співпраця усіх ланок керівництва): вільне міркування, висловлення власних думок, пропозиція ідей та алгоритм їх реалізації, аналіз та оцінювання уже представленого матеріалу тощо.

Реалізація проектної технології у діяльності освітнього закладу представлена дослідно-експериментальною роботою [11] всеукраїнського рівня на базі загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 36 ім. Я. Домбровського м. Житомира. Експеримент за темою «Соціально-педагогічне проектування розвивально-виховного процесу в загальноосвітньому навчальному закладі» реалізується з використанням діагностично-аналітичного комп’ютерного комплексу «Персонал» та розрахований на 2016-2021 роки (наказ МОН №228 від 04.03.2016 р.). Це цілий комплекс окремо представлених проектів: діагностичний процес, розробка програм поетапної реалізації експерименту, поетапне звітування, формулювання Концепції соціально-педагогічного проектування розвивально-виховного процесу в освітньому закладі, вивчення, аналіз та прогнозування рівня проф- та особистісного розвитку педагогів закладу. «Персонал – ψ» (версія 9.27) [2, с.21]. розроблений на основі методик психологічного тестування: діагностика усіх учасників освітнього процесу, прогнозування розвитку та системно-кореляційний аналіз учнівської особистості, структура  завдань освітнього закладу та визначення задач управлінського характеру, програмування проектно-орієнтованого навчального та виховного змісту, виокремлення сюжетної лінії проектів з конструктивно-цільовим змістом, проектно-модульне планування роботи навчального закладу з особистісно-орієнтованим змістом, включення управлінського інструментарію в організації нового освітнього середовища у Новій українській школі  [5, с. 28].

Висновки та перспективи. Метод проектування є одним із ефективних методів дослідження та формування перспектив  управління освітнім закладом. Проектування розвивально-виховного підходу до освітнього процесу в навчальному закладі має певний поетапний шлях реалізації та перспективи нашого дослідження в тому, що сформований концептуальний підхід [7] потребує апробування напрямків, визначених Програмою ІІІ (формувального етапу) дослідно-експериментальної роботи відповідно до планових завдань експерименту, їх запровадження та аналіз і оцінка результативності спроектованих змін, що сприятиме формуванню нового освітнього середовища.

 

Література

 1. Джумська Л.В. Порадник керівнику освітнього закладу «Прийняття управлінського рішення та організація контролю за його виконанням»: методичні рекомендації/Л.В. Джумська. – Миколаїв: ОІППО, 2011. – 36 с.
 2. Киричук В. О. Проектування навчально-виховного комплексу в комп’ютерному комплексі «Універсал-3»: навч. – метод. посіб. / В. О. Киричук. – К.: Інфосистем, 2011. – 241 с. – Бібліогр.: 242 с. − П’яте видання, доповнене.
 3. Колос О.А. Управління розвитком професійної компетентності педагога [Електронний ресурс]. – URL: http://www.metodist-r.ucoz.ru/metod/komp2.ppt − (Нормативні правові директивні документи)
 4. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 988-р «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти “Нова українська школа” на період до 2029 року» − URL: http://www.soippo.edu.ua/images/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2018/07/04/novyna1/249613934.pdf
 5. Концептуальні засади реформування середньої школи. «Нова українська школа» – URL: https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/reforms/ukrainska-shkola-compressed.pdf
 6. Лаврентьєва Г. П. Шишкіна М. П. Методичні рекомендації з організації та проведення науково-педагогічного експерименту. – Київ: ІІТЗН, 2007. – 142 с.
 7. Лист державної наукової установи «Інститут модернізації освіти» «Про затвердження Звіту про завершення ІІ (концептуально-діагностичного) етапу дослідно-експериментальної роботи» від 16.10.2018 р. № 22-1/10-3686.
 8. Мармаза  О. І. Управління навчальним закладом : [навч.-метод. посібник] : у двох частинах. Ч. 1 : Абетка менеджера освіти / О. І. Мармаза, О. М. Касьянова, В. В. Григораш та ін. – Х. : Веста ; Ранок, 2003. – 160 с.
 9. Пікельна В.С. Управління школою: [у 2 ч.] / В.С. Пікельна. – X. : Вид. гр. „Основа”, 2004. – Ч. 1.– 112 с– (Б-ка ж. „Управління школою”; вип. 6 (18).
 10. Спиваковский В.М. Образовательный взрыв / В,М. Спиваковский. – Киев: ЧФ «МУВЦ «Гранд-Экспо», 2011. – 436 с.
 11. Наказ МОН «Про затвердження Положення про порядок здійснення інноваційної діяльності» від 07.11.2000 № 522. – URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0946-00.

 

Відповідальність за зміст, унікальність статті та достовірність посилань несуть автори.

1 коментар в “ПРОЕКТНІ ТЕХНОЛОГІЇ В УПРАВЛІННІ ОСВІТНІМ ЗАКЛАДОМ

 1. Дуже актуальний напрям дослідження. Справді, проектна діяльність в управлінні освітнім закладом передбачає дослідницьку, як спосіб розвитку професійної компетентності педагога в умовах реалізації Концепції “Нова українська школа”, що визначено і в професійному стандарті “”Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти”.

Залишити відповідь