ІНТЕРАКТИВНИЙ ПОРТАЛ ЯК ІНСТРУМЕНТ ВЗАЄМОДІЇ В ОСВІТНЬОМУ ЗАКЛАДІ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

Кравчук О. М.

завідувач лабораторії інформаційно-комунікаційних технологій
Комунальний заклад «Житомирський обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти»
м. Житомир, Україна

В умовах глобальної цифрової трансформації суспільного життя у системі загальної освіти необхідно створити інформаційний простір для діяльності шкільної адміністрації, педагогів, учнів, батьків і всіх зацікавлених в ефективності освітнього процесу осіб. Інформатизація всіх сфер науки, економіки, виробництва, всіх сфер діяльності людини привносить вимогу перебудови процесів освітньої взаємодії, що є одним з основних напрямів модернізації освітнього процесу в закладі загальної середньої освіти.

Проблеми інформатизації освіти та вищої школи були висвітлені в працях Морзе Н.В., Бикова В.Ю., Попової М.В, Патаракіна Є.Д. та інших науковців [1; 3; 5].

Створення інформаційно-освітнього середовища в школі – багатоетапна робота, яка вимагає залучення творчих, наукових, матеріальних і технічних ресурсів. Основними принципами реалізації процесу створення та розвитку цього середовища є: цілісність, інтерактивність, відкритість, які вимагають нових технологічних рішень.  Технологічною основою взаємодії та обміну досвідом між учасниками освітнього процесу пропонуємо використання платформ WordPress. Функціонал ресурсу дозволяє розробити інтерактивний портал освітнього закладу. Основна мета його створення – організація оперативної мережевої взаємодії учасників освітнього процесу закладу, підтримка відкритості процесу реалізації програми розвитку учнів, педагогів та батьків. На відміну від сайту портал має переваги.

Порівнюючи статичні та динамічні можливості платформ, виділимо найбільш важливі якісні характеристики:

 • персоніфікований доступ для редагування контенту адміністратором (максимальні права), модератором (редагування певних розділів), зареєстрованим користувачам без спеціальної підготовки в області інформаційних технологій (рис. 1);
 • децентралізоване та оперативне оновлення контенту;
 • суб’єктами, що формують контент є всі педагоги освітнього закладу;
 • інтерактивне планування, спільне створення документів;
 • оперативний зворотний зв’язок.

Рис. 1. Сторінка з переліком користувачів, що мають доступ редагування контенту порталу

Таким чином, портал формується як відкритий освітній ресурс, інструмент, що забезпечує мережеву взаємодію всіх учасників мережі для вирішення освітніх завдань нової української школи.

Доступ до інформаційно-освітніх ресурсів організований за допомогою різних інтерактивних сервісів, об’єднаних в модулі різного призначення. Ці модулі (інтерактивні планувальники, навігаційні пошукові системи, контекстні фільтри, форуми, опитування, блоги) є адміністративним ресурсом і сприяють мережевій взаємодії в освітній установі.

Описані можливості нового інтерактивного ресурсу дозволять підвищити ефективність організації процесу педагогіки партнерства, інформаційно-аналітичної та комунікаційної підтримки реалізації програми розвитку освітнього закладу.

Успіх організації інформаційно насиченого освітнього середовища багато в чому залежить від готовності взаємодіяти, співпрацювати та оновлювати засоби комунікації. Консолідація зусиль, координація діяльності адміністрації, педагогів, учнів і батьків в напрямку організації інформаційно насиченого освітнього середовища передбачає виявлення загальних інтересів, акумулювання інтелектуальних, інформаційних, матеріальних засобів тощо.

Таким чином, як основний інструмент мережевої взаємодії в освітній установі, розглянуто портал, що функціонує на платформі WordPress і забезпечує технологічну основу реалізації програми розвитку шкільного освітнього середовища.

Створене інформаційно-освітнє середовище школи забезпечує можливість здійснення в електронній формі різноманітних видів діяльності, що надають всім учасникам освітнього процесу потужні можливості в рамках адміністративної, урочної, дослідницької діяльності та позакласної роботи.

Література

 1. Антонова О.Є. “Побудова здоров’язбережувального середовища загальноосвітнього навчального закладу (із досвіду діяльності шкіл Житомирщини)”, Нові технології навчання: Наук.-метод. зб., Вип. 78, с. 204-210, 2013.
 2. Міністерство освіти і науки України, Концепція Нової української школи. [Електронний ресурс]. Доступно: https://mon.gov.ua/ua/tag/nova-ukrainska-shkola.
 3. Морзе Н.В., Кузьмінська О.Г. “Педагогічні аспекти використання хмарних обчислень”, ІКТ в освіті, дослідженнях та індустріальних додатках: інтеграція, гармонізація та трансфер знань, №9, 2011, с. 20-29. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://elibrary.kubg.edu.ua/865/1/N_Morze_O_Kuzminska_ICTSODIDpdf
 4. Про схвалення Стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні. Розпорядження Кабінету Міністрів України№ 386-р від 15 травня 2013 р. [Електронний ресурс]. Доступно: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/386-2013-%D1%80.
 5. Топол В. “Кен Робінсон про співпрацю батьків і шкіл у США”, НУШ. Бібліотека реформатора [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nus.org.ua/articles/ken-robinson-pro-spivpratsyu-batkiv-i-shkilu-ssha.

 

Відповідальність за зміст, унікальність статті та достовірність посилань несуть автори.

1 коментар в “ІНТЕРАКТИВНИЙ ПОРТАЛ ЯК ІНСТРУМЕНТ ВЗАЄМОДІЇ В ОСВІТНЬОМУ ЗАКЛАДІ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

 1. Велике значення для комфортної роботи в освітньому середовищі сучасної школи мають способи та режими організації доступу вчителів, учнів, адміністрації та батьків до інформаційних ресурсів. Важливо, що різні цільові групи учасників освітнього процесу мають можливість додавання коментарів або повного управління ресурсом, що сприяє розвитку процесу педагогіки партнерства.

Залишити відповідь