ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ ПРОЕКТУВАННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

Семенчук С. П.
методист лабораторії інформаційно-комунікаційних технологій
Комунальний заклад «Житомирський обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти»
м. Житомир, Україна

Процеси глобалізації світового простору та цифрової трансформації, реформування системі освіти України, спрямованість сучасного суспільства на розширення доступності та підвищення якості освіти, підвищення вимог до діяльності сучасного педагога вимагають оновлення організації планування та навчання учнів у закладі загальної середньої освіти [8]. На нормативному рівні закріплено провідну мету освіти – підвищення якості освіти. Зокрема, у Законі України «Про освіту» метою визначено «різнобічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка усвідомлює себе громадянином України, здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, трудової діяльності та громадянської активності» [4]. Зазначене вище зумовлює необхідність використання вчителем сучасних технологій в освітньому процесі, що формують практичні навички та компетентності в учнів.

Різні аспекти використання цифрових технологій в системі сучасної освіти та досвід їх впровадження представлено у багатьох дослідженнях [3; 5]. Особливу увагу вчені приділяють розвитку професійної компетентності вчителів [1; 10] з використанням цифрових технологій в освітньому середовищі, зокрема, для планування освітнього процесу.

В рамках реформи «Нова українська школа» розроблено «Положення про Національну освітню електронну платформу» (наказ МОН від 22.05.2018 №523 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11 червня 2018 р. №702/32154) та передбачено її створення, що забезпечить вільний доступ до е-підручників всіх учасників освітнього процесу, зробить освіту більш якісною та доступною, зокрема для учнів та вчителів із сільської місцевості.

Професійним завданням вчителя є вибір педагогічних і технічних засобів досягнення запланованих результатів, які визначено в нормативно-правових документах, зокрема Державному стандарті початкової освіти.

Одним із засобів реалізації зазначеного вище є електронна платформа «Конструктор навчальних програм» (далі «Конструктор»). Новизна його полягає в можливості оптимізувати діяльність вчителя з планування освітнього процесу через автоматизацію розробки освітніх програм з використанням систематизованих освітніх результатів з освітніх галузей відповідно до Державного стандарту початкової освіти з урахуванням предметної інтеграції [9].

Конструктор – це засіб проектування, що дозволяє вчителю структурувати освітню програму за обраними параметрами. Він зумовлює умови підвищення ефективності планування освітнього процесу, сприяння розкриттю творчого потенціалу вчителя. Після розробки освітньої програми, що передбачає процес заповнення електронної форми в форматі Excel з можливістю проведення самоаналізу розробленої програми. В процесі проектування освітньої програми з використанням Конструктора вчителю необхідно спроектувати зміст наступних вузлових блоків:

 • тематичного (назва, змістові лінії);
 • цільового (що необхідно зробити, втілити);
 • проблемного (формулювання проблеми вивчення, питань з теми);
 • організаційно-діяльнісного (опис діяльності, дій і операцій для досягнення цілей).

Зокрема, в процесі проектування освітнього документа вчитель вибирає предмет і цикл, галузі (рис. 1).

Рис. 1. Елементи проектування освітньої програми

Педагогом визначається мета освітньої програми, проблемні питання, характеристика діяльності вчителя та учня, основні терміни та поняття, міжпредметні зв’язки, компетентнісно орієнтовані результати навчання. Конструювання програм – один з найважливіших напрямків освітнього проектування.

Освітня програма є документом, що регламентує тип і способи побудови змісту освітнього процесу. Оптимізація процесу проектування освітньої програми дозволить вчителю оптимізувати професійну діяльність.

Отже, процеси глобалізації світового простору, націленість сучасного суспільства на розширення доступності та підвищення якості освіти диктують необхідність оптимізації використовуваних в практиці педагогів ресурсів і технологій.

Література

 1. Гущина Н.І. “Науково-методичний супровід розвитку цифрової компетентності вчителів початкових класів”. Journal «ScienceRise: Pedagogical Education», №5(25), с. 57-62, 2018.
 2. Державний стандарт початкової освіти. Постанова Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 р. № 87. [Електронний ресурс]. Доступно: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-zatverdzhennya-derzhavnogo-standartu-pochatkovoyi-osviti
 3. Журба М.А., “Дигіталізація культури та медіаризики: метафізичний аспект”. Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Філософія. Соціологія. Політологія. Т. 21, вип. 23(2), с. 114-120, 2013.
 4. Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII. [Електронний ресурс]. Доступно: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
 5. Ковальчук В.І., Подольська І.С. “Застосування цифрової педагогіки в підготовці майбутніх фахівців сфери підприємництва”, Молодий вчений, № 5 (57), с. 523-526, 2018.
 6. Конструктор навчальних програм [Електронний ресурс]. Доступно: http://nusconstructor.activemedia.ua/
 7. Концепція розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018–2020 роки та затвердження плану заходів щодо її реалізації. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 січ. 2018 р. № 67-р [Електронний ресурс]. Доступно: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-shvalennya-koncepciyi-rozvitku-cifrovoyiekonomiki-ta-suspilstva-ukrayini-na-20182020-rokita-zatverdzhennya-planu-zahodiv-shodo-yiyi-realizaciyi
 8. Нова українська школа: порадник для вчителя К.: ТОВ «Видавничий дім «Плеяди», 206 с., 2017.
 9. Стандарт творчості [Електронний ресурс]. Доступно: http://polishproject.nus.org.ua/standart-tvorchosti/
 10. Buzzard C., Crittenden V.L., Crittenden W.F.& McCarty P., “The Use of Digital Technologies in the Classroom: A Teaching and Learning Perspective”. Journal of Marketing Education, №33(2), 131-139, 2011. [Електронний ресурс]. Доступно: https://doi.org/10.1177/0273475311410845

 

Відповідальність за зміст, унікальність статті та достовірність посилань несуть автори.

2 коментарів в “ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ ПРОЕКТУВАННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

 1. В умовах глобальної цифрової трансформації суспільного життя у системі загальної освіти необхідно створити інформаційний простір для діяльності шкільної адміністрації, педагогів, учнів, батьків і всіх зацікавлених осіб. Тому, дійсно, одним із засобів реалізації проектування, що дозволяє вчителю структурувати освітню програму за обраними параметрами, є електронний «Конструктор навчальних програм».

 2. Для принципової зміни у освітньому процесі є потреба у формулюванні кінцевої цілі, визначенні стратегії функціонування освітнього закладу, а відповідно, і його управління. Так хто почне запровадження інновацій у освітній процес закладу: адміністрація чи педагогічний колектив?

Залишити відповідь