ПЕДАГОГІКА ПАРТНЕРСТВА В УМОВАХ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

Дем’янчук О.О.

кандидат педагогічних наук,
старший викладач кафедри педагогіки й андрагогіки
Комунальний заклад «Житомирський обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти»
м. Житомир, Україна

Педагогіка партнерства, орієнтація на учня, виховання на цінностях – саме ці складові концепції Нової української школи спрямовані на те, щоб побудувати довіру між школою, дітьми, батьками та суспільством.

Нова українська школа – це не тільки компетентнісний підхід до навчання, це і формування цінностей, на основі яких виробляються ставлення. Ставлення та повага до людей, на базі якої формується довіра. Один із принципів нової української школи – освітній контент на основі компетентностей. Педагогіка партнерства є однією з основ школи, заснованої на взаємній повазі до особистості, праві вибору і відповідальності за прийняті рішення.

Вчитель Нової школи у своїй діяльності має використовувати принципи свободи творчості та професійного розвитку.

А батьки у свою чергу мають бути вмотивовані на навчання своїх дітей.  Без мотивації батьків,  цей процес буде гальмуватись.

Вчительська професія – нелегка і з кожним роком все ускладнюється.

Педагогіка партнерства не відміняє вимогливість вчителя, бо, як засвідчує практика, саме вимогливі й справедливі вчителі мають найбільшу повагу та довіру серед учнів.

Педагог у своїй діяльності розрізняє два види тиску:

Перший – педагогічний, коли учня спонукають до навчання, мотивують. Другий вид – особистісний. Повага і довіра є тоді, коли вчитель є вимогливим, але в той же час він справедливо оцінює рівень досягнень учнів.

Сьогодні доцільно говорити про зміну парадигми: «освіта – навчання» на парадигму «освіта – становлення». Становлення людини, індивідуальності, самотворення, самоформування, самооформлення в особистість.

Саме тому сучасні тенденції розвитку освіти у світі:

 • гуманістична спрямованість освіти (її індивідуалізація, врахування можливостей кожної конкретної людини, сприяння її самореалізації та розвитку);
 • діалогічність спрямованість навчання;
 • професійність навчання (затребуваність нових професійних орієнтирів у роботі учителя, не фахівця в предметній області, а професіонала, який вміє працювати з процесами утворення і розвитку, організовувати навчальну роботу з вирішення творчих завдань, проявлення ініціативи, самостійності).

Принципи педагогіки партнерства: повага до особистості; доброзичливість і позитивне ставлення; довіра у відносинах, стосунках; діалог; взаємодія; взаємоповага; розподілене лідерство; принципи соціального партнерства.

Ідеально, коли учитель виступає у новій ролі – ролі фасилітатора (той, хто підтримує дитину в її навчальній діяльності через педагогічну взаємодію, допомагає, надихає); ролі тьютора (той, хто індивідуально працює з інтересом дитини – виявляє освітні запити, проектує освітню діяльність, організує рефлексію, проектує наступні кроки в освіті):

І. Оновлення системи взаємостосунків між учнем, батьками та вчителем діалог, взаємодовіра, підтримка, приймання, активна співпраця, позитивно вплинуть на шкільне освітнє середовище.

ІІ. Оновлення методичного інструментарію вчителя – застосування методів навчання, заснованих на співпраці, активній участі дитини та її батьків у навчанні. Тобто, треба змінити шлях розподілу функцій вчителя, батьків та учня і організацію їх співпраці. У функції вчителя входить ретельно підготувати вдома для дитини навчальне завдання (вправу), продумати в деталях хід його вирішення різними групами учнів тощо. Функція учня – на добровільних засадах прийняти запропоновану вчителем вправу як свою і самостійно її вирішувати. У такому випадку обидва учасники навчання і виховання – вчитель і учень – рівноправні, вони – суб’єкти діяльності. Ніхто ні над ким не застосовує владу. Так реалізується ідея рівності.

ІІІ. Формування нового освітнього середовища (розвиваюче, мотивуюче і для учителя, і для учня то його батьків; яке має новітнє інформаційно-комунікаційне оснащення, сприяє професійній активності педагога, підвищує ефективність його роботи, уможливлює індивідуальний підхід до навчання).

ІV. Зміна підходів до оцінювання результатів навчання.

Оцінювання як можливість відстеження прогресу учнів, діагностика їх потреб, оцінювання навиків вищого порядку: креативність, критичне мислення, пошук рішень, здатність до співпраці та взаємної відповідальності, здатність до застосування отриманої інформації тощо.

Є один старий добрий інструмент – самооцінка школи. Це коли основні проблеми школи на рівних оцінюють учні, батьки та вчителі. З цих трьох позицій на одне й те саме питання вони отримають різні відповіді. І це природньо. Але коли разом вчителі, учні, батьки починають ідентифікувати проблеми, вибирають найбільш пріоритетні та тоді разом думають, як їх розв’язати – це і є побудова довіри. Цей інструмент важкий, але якщо його створити, то можливо зробити  великий крок вперед.

На що треба звернути увагу педагогу, впроваджуючи принципи педагогіки партнерства у свою практичну діяльність?

 1. Шкільне освітнє середовище – це простір дитинства, який будується на засадах: рівності, діалогізму, співрозвитку, прийняття.
 2. Переосмислення ролі вчителя вимагає від нього оновлення професійного мислення і відповідних цілеспрямованих дій: постійний аналіз власної педагогічної діяльності; орієнтацію на самоосвіту; відстеження результативності своєї роботи через систему моніторингу та самомоніторингу.
 3. Педагогіка партнерства не відміняє вимогливість вчителя, бо, як засвідчує практика, саме вимогливі й справедливі вчителі мають найбільшу повагу та довіру серед учнів.

Кожна дитина – неповторна, наділена від природи унікальними здібностями, талантами та можливостями. Місія нової української школи – допомогти розкрити та розвинути здібності, таланти та можливості кожної дитини на основі партнерства між учителем, учнем і батьками.

Новий освітній стандарт проголошує педагогіку партнерства з особистісно зорієнтованим навчанням, у центрі якого – дитина. На відміну від нинішньої школи, де об’єктом пізнання є зовнішній світ (математичні, фізичні, біологічні об’єкти) в особистісно зорієнтованому навчанні вектор діяльності спрямовується на пізнання учнем себе, процесу взаємодії зі світом і смислу власної діяльності.

Основні тенденції нової української школи побудовані на гуманістичній педагогіці. Це орієнтація освітнього процесу на особистісно-орієнтовану модель взаємодії між учителем та учнем; учителем, учнем та батьками; батьками та учителем. Подолання авторитаризму не тільки з боку учителя у вихованні та навчанні, а і з боку самих батьків. Необхідність утвердити в освітньому процесі принципи взаємодії, взаєморозуміння, підтримки, усвідомленої особистісної відповідальності за результатами навчання [5].

В основі педагогіки партнерства – спілкування, взаємодія та співпраця між учителем, учнем і батьками. Учні, батьки та вчителі, об’єднані спільними цілями та прагненнями, є добровільними й зацікавленими спільниками, рівноправними учасниками освітнього процесу, відповідальними за результат.

Перший крок – це самооцінка школи. Це коли основні проблеми школи на рівних оцінюють учні, батьки та вчителі. З цих трьох позицій на одне й те саме питання вони отримають різні відповіді. І це природньо. Але коли всі разом вони починають ідентифікувати проблеми, вибирають найбільш пріоритетні і думають, як їх розв’язати – це і є побудова довіри. Цей інструмент важкий, для  великого кроку вперед. Ми кличемо батьків до школи, але це процес не одного дня і не одного місяця. Школа і батьки – як два береги однієї ріки: ми кажемо, що щось є обов’язком батьків, а батьки кажуть, що вчителі мають цього навчити. І так діти – від одного берега до другого. А ми всі маємо бути на одному березі.

Література

 1. Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII “Про освіту”
 2. Діяльність учителя. Режим доступу: http://pidruchniki.com/16520205/pedagogika/diyalnist_uchitelya
 3. Довіра до освіти починається з педагогіки партнерства, відкритості шкіл, поваги до кожної людини – заступник Міністра Павло Хобзей Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/news/usi-novivni-novini-2017-12-02-dovira-doosviti-pochinaetsya-z-pedagogiki-partnerstva-vidkritosti-shkil-povagi-do-kozhnoy
 4. Нова українська школа. Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/tag/nova-ukrainska-shkola
 5. Особистісно орієнтоване навчання. Режим доступу: http://pidruchniki.com/14810405/pedagogika/osobistisno_oriyentovane_navchannya
 6. Педагогіка партнерства. Режим доступу: http://www.internatputivl.narod.ru/2017-2018/veresen/nova/02-11-2016-nush-2016-kopiya.pdf
 7. Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти “Нова українська школа” на період до 2029 року. Режим доступу: https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/54258/

Савченко С.В. Педагогіка партнерства у проекті Концепції «Нової української школи». Режим доступу: https://www.slideshare.net/ippokubg/ss-67119769 10

 

Відповідальність за зміст, унікальність статті та достовірність посилань несуть автори.

 

Залишити відповідь