АДАПТИВНЕ НАВЧАННЯ НА УРОЦІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ: РОЛІ ВЧИТЕЛЯ ЯК МОДЕРАТОРА, КОУЧА, ФАСИЛІТАТОРА ТА ТЬЮТОРА

Захарченко О. А.

вчитель-методист,
вчитель англійської мови
Житомирська міська гуманітарна гімназія № 23
м. Житомир, Україна

Незадовільний стан шкільної освіти у багатьох країнах зумовив необхідність її реформування. Змінюються цілі та завдання, що постали перед сучасною освітою в інформаційному суспільстві, на зміну традиційній  системі навчання приходить особистісно-орієнтована, традиційні методи замінюються інноваційними, що передбачають зміщення акцентів у навчальній діяльності, її спрямування та інтелектуальний розвиток учнів за рахунок зменшення долі репродуктивної діяльності; використання завдань для перевірки різних видів діяльності учнів, збільшення кількості завдань для пояснення навколишнього світу тощо.Одним з найсучасніших інноваційних методів навчання є адаптивне навчання (adaptive teaching) – підхід, спрямований на досягнення спільної навчальної мети разом з учнями з урахуванням їх індивідуальних відмінностей, таких як попередні досягнення, здібності або стилі навчання [3, c.140]. При такому підході суттєво змінюється роль вчителя в реалізації освітньої траєкторії учня. Адаптуючи навчальні стратегії відповідно до індивідуальних особливостей учнів, вчитель виконує ролі модератора,  коуча, фасилітатора та тьютора.

Актуальність даної роботи полягає в тому, що саме в рамках адаптивного  навчання з вчителем в ролі модератора, коуча, фасилітатора  та тьютора може бути реалізована головна мета української освіти – створення умов для всебічного розвитку людини як особистості та найвищої цінності суспільства, її талантів, формування цінностей і необхідних для успішної самореалізації  компетентностей, які дозволять їй навчатись впродовж життя,  згідно з Законом України “Про освіту” [1, c.1].

Адаптивне навчання або інтелектуальне навчання має своє походження в русі штучного інтелекту і почало набирати популярність у 1970-х роках [3, c.159].  Аналіз досліджень та публікацій з адаптивного навчання свідчить, що воно частково обумовлене усвідомленням того, що спеціальне навчання не може бути досягнуто в широкому масштабі з використанням традиційних, неадаптивних підходів. Адаптивні системи навчання прагнуть перетворити учня з пасивного рецептора інформації на співпрацюючого в навчальному процесі. Первинне застосування адаптивних систем навчання в освіті було застосоване для бізнес-навчання. Вони були розроблені як додатки для настільних комп’ютерів, веб-додатки, і в даний час впроваджуються в загальні навчальні програми [3, c.160] .

Ідею адаптивного навчання легше описати, ніж реалізувати, тому що ми повинні прагнути аппелювати до певного стилю навчання учня, одночасно ефективно працюючи з усім класом і дотримуючись навчального плану. По-перше, необхідно брати до уваги попередній життєвий та навчальний досвід кожного учня і спиратись на нього таким чином, щоб він був найбільш ефективним та найменш обмежувальним (one size doesn’t fit all) [4, c.1]. По-друге, потрібно пропонувати учням самим обирати  варіанти завдань, що допоможе їм відчути власну відповідальність (“menu” teaching) [4, c.2]. По-третє, важливо застосовувати перевернуте навчання (flipped classroom) та розуміти різницю між запланованим навчанням (declared curriculum) і тим, чому учні дійсно навчилися (taught curriculum) [4, c.3]. Це вимагає певної гнучкості з боку вчителя. Якщо він помічає,  що у класу є труднощі зі сприйняттям певної концепції, він може коригувати навчальну програму для вирішення безпосередньої проблеми. Хоча, безумовно, важливо працювати згідно програми, але також необхідно відхилятися від програми, коли це необхідно для більшого блага учнів. Нарешті, всеохоплююча наявність інтернету означає, що його слід інтегрувати в навчальній діяльності (web-based learning).

Отже, приймаючи до уваги усі вище зазначені моменти, цілком зрозуміло, що традиційна роль вчителя в сучасному суспільстві змінюється. На жаль, в освітній літературі немає чітко визначеної різниці між поняттями тьютор, модератор, коуч та фасилітатор як нові ролі сучасного вчителя. З точки зору практикуючого вчителя англійської мови дана стаття присвячується визначенню цих понять в освітньому просторі загальноосвітньої школи та наведенню прикладів з власного досвіду.

Моя роль як модератора полягає в організації уроку в цілому таким чином, що забезпечує участь кожного учня в навчальному процесі. Я вважаю, що вчитель-модератор – це значно більше, ніж спосіб вирішення проблем в групах [5, c. 221].  Як модератор я беру на себе відповідальність за складання плана уроку, дотримання або недотримування складеного плана в залежності від обставин, забезпечення необхідних візуальних та аудіоматеріалів, організацію інтернет-навчання та вибір каналів онлайн спілкування (блоги, вайбер, телеграм, віртуальна класна дошка, канал на YouTub “Students Who Talk”, створення психологічно-комфортної атмосфери урока для кожного учня.

В ролі коуча я, перш за все, будую триваючі відносини, які допомагають моїм учням отримувати виняткові результати, реалізуючи особистісний і творчий потенціал, створюю умови для всебічного розвитку особистості учнів, опановую мистецтвом створення за допомогою бесіди й поведінки середовища, яке сприяє підвищенню результативності, навчанню й розвитку моїх учнів. Щоб виконувати роль успішного коуча, я закінчила онлайн курси: Social Psychology (Wesleyan University), Creativity, Innovation, and Change (Amsterdam University), постійно слухаю онлайн семінари Інституту Інноваційних Психотехнологій, відвідую міжнародні освітянські форуми (Global Teacher Forum – Dubai, 2019).

В центрі функціювання в ролі фасилітатора є моя здатність до діалогічної взаємодії. Мої толерантність, конгруентність та емпатійність проявляються певним чином у моєму світогляді, поведінці, ставленні до учнів, до моєї професії, у виборі методів і засобів, У ролі фасилітатора я полегшую та допомагаю вчитися, зрозуміти сильні та слабкі сторони кожного учня, його домінуючий стиль навчання і згідно з цим розробляю завдання, надаю адекватний зворотній зв’язок (це допомога при виборі презентації на каналі, коментарі на віртуальній дошці, в телеграмі, психологічні розрядки безпосередньо на уроці).

В ролі тьютора, я виступаю, коли моїм учням потрібна додаткова допомога в поясненні специфічного поняття, способу виконання, стратегії, покращення вимови. Як тьютор я допомагаю моїм учням у формуванні та розвитку звички навчатися та навичок вирішення проблем (це спілкування по індивідуальним каналам обміну інформацією, індивідуальна  допомога та зворотній зв’язок безпосередньо на уроці.

На етапі запровадження адаптивного навчання в урочну діяльність і постійній зміні ролей вчителя як модератора, коуча, тьютора та фасилітатора досить важко об’єктивно оцінити його ефективність у здобутті комунікативних навичок спілкування англійською мовою. Це дані моїй особистих спостережень та відгуки учнів щодо організації навчального процесу. І хоча для широкої науки ці дані не можуть бути валідними, для мене та моїх учнів вони валідні, бо в кожному окремому випадку мають певний очікуваний результат.

Перш за все, це результати вступу до закордонних вищих навчальних закладів та результати усної співбесіди або  міжнародних іспитів з англійської мови. Ці дані ніяк не можуть вважатись кількісними показниками, бо їх досить мало. Проте їх можна вважати досить валідним якісним показником.

Застосовуючи адаптивне  навчання на уроках англійської мови та виконуючи ролі модератора, коуча, тьютора та фасилітатора протягом п’яти років, я зробила наступні висновки: адаптивне навчання виявилося ефективним і результативним у підготовці учнів до зовнішнього незалежного тестування,  при підготовці учнів до міжнародних іспитів та тестів для вступу до вищих навчальних закладів за кордоном, сприяє розширенню кола спілкування учнів. Приклад роботи блогів, віртуальної дошки, телеграму, каналу на YouTube показав, що при адаптивному навчанні учні навчаються один в одного.

Для себе особисто я зробила висновок, що в моїй учительській діяльності я буду застосовувати адаптивне навчання, яке передбачає постійну зміну ролей вчителя, і надалі.

Література

  1. Закон України про Освіту [Електронний Ресурс]: Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 38-39. – Режим доступу до закону: https://zakonrada.gov.ua/laws/2145-19/paran186#N186
  2. Brusilovsky P. Adaptive and intelligent web-based educational systems // International Journal of Artificial Intelligence in Education. – 2003. – № 13 – C. 159-172.
  3. Ikwumelu S.N. Adaptive teaching: an invaluable pedagogic practice in social studies sducation / S.N. Ikwumelu, A.O. Ogene, E. C. Oketa // Journal of Education and Practice. – 2015. – № 33 – C. 140-144.
  4. Lane P. What is adaptive teaching: (blog iachievelearning.com) [Електронний Ресурс]/ – 2017. – December, 28. – Режим доступу до блогу: https://iachievelearning.com/2017/12/what-is-adaptive-teaching/
  5. Purvis K. The teacher as a moderator: a technique for interactional learning // ELT Journal. – 1983. – № 3 – С. 221-228.

 

Відповідальність за зміст, унікальність статті та достовірність посилань несуть автори.

1 коментар в “АДАПТИВНЕ НАВЧАННЯ НА УРОЦІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ: РОЛІ ВЧИТЕЛЯ ЯК МОДЕРАТОРА, КОУЧА, ФАСИЛІТАТОРА ТА ТЬЮТОРА

Залишити відповідь